Fittr
Fittr

Fitr’s Algemene Voorwaarden

Laatst geupdate op: 12-12-2023

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • het gebruik van deze Applicatie, en
 • alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

Elk ander contract of overeenkomst tussen Fitr en de Verkopers prevaleert altijd boven de bepalingen van deze Voorwaarden. Daarom zijn deze Voorwaarden in dergelijke gevallen uitsluitend aanvullend van toepassing en in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen in deze overeenkomsten of contracten.

Deze Applicatie wordt aangeboden door:

Fitr.nl B.V.

Karperstraat 104

1432PB Aalsmeer

E-mailadres voor contact: hallo@fitr.nl

Informatie over deze Applicatie

Fitr is een digitale marktplaats voor fitness services, die consumenten linkt met personal trainers op basis van zoekcriteria en profielgegevens.

“Deze Applicatie” verwijst naar:

 • deze website, inclusief de subdomeinen en elke andere website waarmee Fitr diensten beschikbaar stelt
 • de Application Program Interfaces (API);
 • de dienst;
 • alle toepassingen, voorbeeld- en contentbestanden, broncode, scripts, instructiesets of software die deel uitmaken van de Dienst, evenals gerelateerde documentatie;

Wat de Gebruiker moet weten in het kort:

 • Let erop dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet beschouwd worden als Consumenten. Deze beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de betreffende bepaling. Bepalingen waarin een dergelijke vermelding ontbreekt, zijn van toepassing op alle Gebruikers.
 • Deze Applicatie zet Productabonnementen automatisch voort. Informatie over a) de voortzettingsperiode, b) beëindiging en c) opzegging vindt u in het betreffende onderdeel van deze Voorwaarden.

Hoe deze Applicatie werkt

Tussenkomst

Deze Applicatie stelt Gebruikers slechts in staat om verbinding te maken en te communiceren met derden. Fitr is daarom niet direct betrokken bij deze interacties, noch is sprake van bemiddeling, deelname of economisch voordeel bij overeenkomsten of transacties die als gevolg van deze interacties worden aangegaan.

De Diensten van deze Applicatie worden kosteloos aan Kopers verstrekt. Producten die worden aangeboden door Fitr of door Verkopers via deze Applicatie zijn als zodanig aangeduid.

Zonder afbreuk te doen aan zijn rol als louter technische intermediair zoals hierboven beschreven, kan Fitr aanvullende diensten verlenen aan beide partijen bij deze interacties, zoals het aanbieden van verpakking, verzending of het faciliteren van geschillenbeslechting.

Deze Applicatie verstrekt slechts een technische infrastructuur of platform om Gebruikers in staat te stellen met elkaar te communiceren. Fitr is daarom niet direct betrokken bij de interacties tussen Gebruikers.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het beschreven gebruik van deze Applicatie als platform.Tenzij anders vermeld, zijn deze Voorwaarden ook van toepassing op transacties tussen Kopers en Verkopers. Dit betekent niet dat Fitr bij deze transacties is betrokken.

Kopers moeten de door Verkopers verstrekte informatie over de verkoopvoorwaarden, kenmerken en technische specificaties van het Product zorgvuldig lezen. Verkopers die hun Producten aanbieden via deze Applicatie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden Producten.
Fitr controleert, bewaakt, beheert of inspecteert geen Producten die door Verkopers worden aangeboden via deze Applicatie. Dit betekent dat, tenzij door dwingend recht anders wordt bepaald, Fitr geen enkele aansprakelijkheid heeft in verband met deze Producten, waaronder hun kwaliteit, veiligheid, juistheid van de beschrijving of dat de Verkoper in staat is om deze te leveren.
Evenmin controleert, bewaakt, beheert of inspecteert Fitr de Kopers die gebruikmaken van deze Applicatie. Daarom heeft Fitr geen enkele aansprakelijkheid in verband met de activiteiten van de Kopers op deze Applicatie, waaronder hun handelingsbekwaamheid om een transactie uit te voeren of dat ze in staat zijn de bijbehorende kosten te betalen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van deze Applicatie.

Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario's en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld.

Door deze Applicatie te gebruiken, bevestigen Gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Er zijn geen beperkingen aan Gebruikers in de zin dat Consumenten en Zakelijke Gebruikers niet worden onderscheiden

Accountregistratie

Om de Dienst te gebruiken moeten Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken, waarbij alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier worden verstrekt. De Dienst is niet beschikbaar als dit niet wordt gedaan.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn Gebruikers ook verplicht om de sterkst mogelijke wachtwoorden te kiezen die mogelijk zijn in deze Applicatie.

Door registratie gaan Gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Gebruikers moeten Fitr onmiddellijk en eenduidig informeren via de contactgegevens in dit document als ze denken dat inbreuk is gemaakt op hun persoonlijke informatie, waaronder hun Gebruikersaccounts, toegangsgegevens of persoonsgegevens, of dat deze onterecht bekendgemaakt of gestolen zijn.

Voorwaarden voor accountregistratie

Op de registratie van Gebruikersaccounts in deze Applicatie zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door zich te registreren, gaan Gebruikers ermee akkoord aan deze voorwaarden te voldoen.

 • Accountregistratie door bots of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.

Accountbeëindiging

Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst door het volgende te doen:

 • Door gebruik te maken van de tools voor accountbeëindiging in deze Applicatie.
 • Door rechtstreeks contact op te nemen met Fitr via de contactgegevens in dit document.

Accountopschorting en verwijdering

Fitr behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, Gebruikersaccounts die naar zijn mening ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te verwijderen.

De opschorting of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die aan de Gebruiker te wijten zijn, ontslaat de gebruiker niet van de betalingsverplichting voor toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Content in deze Applicatie

Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in deze Applicatie beschikbare content eigendom van Fitr of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt.

Fitr doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in deze Applicatie aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.
In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot content in deze Applicatie

Alle intellectuele eigendomsrechten voor deze content zijn bezit van en voorbehouden aan Fitr.

Gebruikers mogen deze content daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of bedoeld is voor het juiste gebruik van de Dienst.

Meer bepaald, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, mag de Gebruiker de content die beschikbaar is in deze Applicatie niet kopiëren, downloaden, delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in deze Applicatie, mag de Gebruiker bepaalde via deze Applicatie beschikbare content downloaden, kopiëren en/of delen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door Fitr gevraagde vermeldingen correct worden geïmplementeerd.

Dit laat alle toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht onverlet.

Door de Gebruikers verstrekte Content

Fitr stelt Gebruikers in staat om hun eigen content te uploaden, te delen of te verstrekken in deze Applicatie.

Door het verstrekken van content in deze Applicatie, bevestigen Gebruikers dat dit wettelijk is toegestaan en dat zij geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden.

Verdere informatie over aanvaardbare content is te vinden in het onderdeel over aanvaardbaar gebruik in deze Voorwaarden.

Rechten ten aanzien van door Gebruikers verstrekte content

Gebruikers gaan ermee akkoord dat zij door het verstrekken van hun eigen content in deze Applicatie Fitr een niet-exclusief, volledig voldane en royaltyvrije licentie verlenen om deze content te verwerken uitsluitend voor de contractueel vereiste werking en onderhoud van deze Applicatie.

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zien Gebruikers af van morele rechten in verband met content die zij verstrekken aan deze Applicatie.

Gebruikers aanvaarden en bevestigen dat alle content die zij via deze Applicatie verstrekken, beschikbaar wordt gesteld onder dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor content in deze Applicatie.

De Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle content die ze uploaden, plaatsen, delen of verstrekken via deze Applicatie.

Gebruikers aanvaarden dat Fitr dergelijke content filtert of beheert nadat het beschikbaar is gemaakt.

Daarom behoudt Fitr zich het recht voor om deze content naar eigen oordeel te weigeren, verwijderen, wissen of blokkeren en de uploadende Gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot deze Applicatie te weigeren, als hij van mening is dat deze content inbreuk maakt op deze Voorwaarden, toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden, of anderszins een risico vormt voor Gebruikers, derden, Fitr en/of de beschikbaarheid van de Dienst.

Het verwijderen of wissen van content geeft Gebruikers die deze content hebben verstrekt of die daarvoor aansprakelijk zijn, geen recht op enige vordering tot compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

Gebruikers gaan ermee akkoord Fitr te vrijwaren van en tegen elke ingestelde vordering en/of geleden schade als gevolg van content die zij hebben verstrekt aan of via deze Applicatie.

Toegang tot externe bronnen

Via deze Applicatie kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat Fitr geen zeggenschap heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan.
Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

In het bijzonder kunnen Gebruikers in deze Applicatie advertenties zien die worden aangeboden door derden. Fitr controleert of beheert de advertenties die worden weergegeven via deze Applicatie niet. Als een Gebruiker op een dergelijke advertentie klikt, heeft de Gebruiker contact met de derde die verantwoordelijk is voor die advertentie.
Fitr is niet verantwoordelijk voor zaken die voortvloeien uit deze interacties met derden, zoals alles wat voortvloeit uit het bezoeken van websites van derden of het gebruik van content van derden.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Applicatie en de Dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt Fitr zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder het aan Gebruikers de toegang tot deze Applicatie of de Dienst te weigeren, het beëindigen van overeenkomsten, het melden van wangedrag via deze Applicatie of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wanneer wordt vermoed dat Gebruikers enige wet- en regelgeving, rechten van derden en/of deze Voorwaarden overtreden, waaronder door deelname aan een van de volgende activiteiten:

Beperkingen ten aanzien van gedrag

 • doen alsof ze voldoen aan mogelijke voorwaarden of vereisten voor toegang tot deze Applicatie en/of het gebruik van de Diensten, zoals bijvoorbeeld volwassen zijn volgens de wet of beschouwd worden als Consument;
 • de eigen identiteit verbergen of de identiteit van iemand anders stelen, of beweren een derde te zijn of te vertegenwoordigen, indien dit niet is toegestaan door die derde;
 • identificatoren te manipuleren om de herkomst van hun berichten of de geplaatste content te verhullen of op een andere manier te verbergen;
 • anderen te belasteren, lastig te vallen, te bedreigen of op enige andere wijze rechten van anderen te misbruiken of hierop inbreuk te maken;
 • activiteiten promoten die het leven van de Gebruiker of het leven van andere Gebruikers in gevaar kunnen brengen of tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Hieronder vallen het dreigen met of aansporen tot zelfmoord, opzettelijk lichamelijk letsel, gebruik van illegale drugs of overmatig alcoholgebruik. Gebruikers mogen in geen geval content in deze Applicatie plaatsen die zelfdestructief of gewelddadig gedrag toont en/of propageert en/of aanmoedigt;
 • de kwetsbaarheid van deze Applicatie, waaronder met de website verbonden diensten of netwerken, te onderzoeken , scannen of testen dan wel inbreuk te maken op de beveiligings- of verificatiemaatregelen in deze Applicatie, waaronder met deze Applicatie verbonden diensten of netwerken;
 • installeren, insluiten, uploaden of anderszins opnemen van malware in of via deze Applicatie;
 • deze Applicatie of de technische infrastructuur ervan gebruiken op een beledigende, overmatige of anderszins ongepaste manier (bijvoorbeeld: voor spam-doeleinden);
 • proberen de technische infrastructuur te verstoren of te manipuleren op een manier die deze Applicatie of de Dienst schaadt of onnodig belast;
 • Producten aanbieden via deze Applicatie die niet legaal kunnen worden verkocht of die momenteel niet beschikbaar zijn voor verkoop (bijvoorbeeld niet op voorraad);
 • manipuleren van de prijs van aangeboden Producten of verkochte Producten niet leveren;
 • andere Gebruikers aanzetten om een transactie die is gestart op deze Applicatie buiten deze Applicatie te voltooien om toepasselijke dienstverleningskosten te besparen;

Overmatig gebruik van de API

 • het verzenden van als misbruik van de dienst op te vatten of extreem frequente verzoeken aan de Dienst via de API. Fitr bepaalt wat misbruik of overmatig gebruik van de API is en behoudt zich bovendien het recht voor om de toegang tot de API door de Gebruiker tijdelijk of permanent op te schorten. In dergelijke gevallen zal Fitr een redelijke poging doen om de Gebruiker voorafgaand aan het opschorten te waarschuwen.

Scraping

 • gebruiken van een geautomatiseerd proces om informatie, gegevens en/of content te extraheren, verzamelen of scrapen uit deze Applicatie en alle daaraan gerelateerde digitale eigenschappen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Fitr;

Beperkingen ten aanzien van content

 • content publiceren of verspreiden die onrechtmatig, obsceen, onwettig, belasterend of ongepast is;
 • content publiceren die, direct of indirect, haat, racisme, discriminatie, pornografie of geweld bevordert;
 • het verspreiden of publiceren van content die onwaar is of een ongerechtvaardigd alarm kan veroorzaken;
 • deze Applicatie gebruiken om onrechtmatig en zonder toestemming van de houder van de rechten content te publiceren, verspreiden of anderszins te verstrekken die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, merk- of auteursrechten;
 • deze Applicatie gebruiken om andere content te publiceren, verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder staatsgeheimen, militaire geheimen, handelsgeheimen of beroepsgeheimen en persoonsgegevens;
 • content publiceren of activiteiten uitvoeren die deze Applicatie verstoren, onderbreken, beschadigen of anderszins de integriteit van deze Applicatie, de ervaring of apparaten van een andere Gebruiker aantasten. Dergelijke activiteiten omvatten: spammen, verspreiden van advertenties zonder toestemming hiervoor, phishing, anderen bedriegen, verspreiding van malware of virussen enz .;
 • publiceren of anderszins verspreiden van onjuiste, onnauwkeurige, misleidende of lasterlijke content met betrekking tot Producten die worden aangeboden via deze Applicatie;

Bescherming van de Gebruiker

 • ongeoorloofd toe-eigenen van een account die door een andere Gebruiker wordt gebruikt;
 • het vergaren of verzamelen van tot de persoon herleidbare informatie van andere Gebruikers, waaronder e-mailadressen of contactinformatie, door de privacyinstelling van de account van andere Gebruikers op deze Applicatie te omzeilen of op enige andere wijze;
 • het gebruiken van informatie met betrekking tot andere Gebruikers, waaronder persoonsgegevens of contactgegevens, voor andere doeleinden dan waarvoor deze Applicatie is bedoeld;

Softwarelicentie

Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere exclusieve rechten op ingesloten of aan deze Applicatie gerelateerde software of technische applicaties, behoren toe aan Fitr en/of zijn licentiegevers.

Mits Gebruikers zich houden aan deze Voorwaarden en niettegenstaande enige afwijkende bepaling in deze Voorwaarden, verleent Fitr Gebruikers slechts een herroepbare, niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven en niet-overdraagbare licentie om de software en/of andere technische middelen die in de Dienst zijn ingesloten te gebruiken binnen het toepassingsgebied van en ten behoeve van deze Applicatie en de aangeboden Dienst.

Deze licentie verleent Gebruikers geen enkel recht op toegang, gebruik of bekendmaking van de originele broncode. Alle technieken, algoritmen en procedures in de software en alle bijbehorende documentatie zijn uitsluitend eigendom van Fitr of zijn licentiegevers.

Alle rechten en licentieverleningen aan de Gebruikers eindigen onmiddellijk na beëindiging of afloop van de Overeenkomst.

API-gebruiksvoorwaarden

Gebruikers hebben toegang tot hun gegevens met betrekking tot deze Applicatie via het Application Program Interface (API). Elk gebruik van de API, waaronder het gebruik van de API via een product/dienst van derden die toegang heeft tot deze Applicatie, is gebonden aan deze Voorwaarden en bovendien aan de volgende specifieke voorwaarden:

 • de Gebruiker begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat Fitr niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de API door de Gebruiker of het gebruik van producten/diensten van derden die toegang hebben tot gegevens via de API.

VERKOOPVOORWAARDEN

Verstrekking van persoonsgegevens

In deze Applicatie kunnen Gebruikers worden gevraagd hun persoonsgegevens te verstrekken voor toegang tot of ontvangst van de Producten die via deze Applicatie, worden geleverd als onderdeel van de Dienst.

Betaalde Producten

Sommige van de Producten die in deze Applicatie worden aangeboden, als onderdeel van de Dienst, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, de duur en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze Producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van deze Applicatie beschreven.

De Gebruiker moet zich registreren of inloggen bij deze Applicatie om Producten te kunnen kopen.

Productbeschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten worden beschreven in de betreffende onderdelen van deze Applicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel Producten in deze Applicatie met de technisch grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave in deze Applicatie via alle middelen (waaronder grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) slechts ter indicatie en houdt deze geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte Product.

De kenmerken van het gekozen Product worden tijdens het aankoopproces beschreven.

Aankoopproces

Alle stappen die worden ondernomen vanaf het kiezen van een Product tot het plaatsen van een bestelling, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste Product kiezen en hun koopselectie verifiëren.
 • Na controle van de informatie die wordt weergegeven in de koopselectie, kunnen Gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Plaatsen van de bestelling

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • De plaatsing van de bestelling bepaalt het aangaan van de overeenkomst en creëert een verplichting voor de Gebruiker om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals aangegeven op de bestelpagina.
 • Indien het gekochte Product een actie van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of bijzondere wensen, creëert de plaatsing van de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
 • Bij het plaatsen van de bestelling ontvangen Gebruikers een ontvangstbewijs met de bevestiging dat de bestelling is ontvangen.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor heeft opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht van alle vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen in deze Applicatie worden weergegeven:

 • exclusief of inclusief toepasselijke vergoeden, belastingen en kosten, afhankelijk van het onderdeel waarin de Gebruiker bladert.

Aanbiedingen en kortingen

Verkopers kunnen kortingen aanbieden of speciale aanbiedingen doen voor de aankoop van Producten. Deze aanbiedingen of kortingen zijn altijd afhankelijk van de criteria om hiervoor in aanmerking te komen en de voorwaarden die zijn aangegeven in het overeenkomstige onderdeel van deze Applicatie.
Aanbiedingen en kortingen worden altijd naar eigen oordeel van de Verkoper verleend.
Herhaalde of terugkerende aanbiedingen of kortingen leiden niet tot een vordering, aanspraak of recht dat Gebruikers in de toekomst kunnen afdwingen.
Afhankelijk van het geval zijn kortingen of aanbiedingen slechts een beperkte tijd geldig of zolang de voorraad strekt.

Kortingsbonnen

Aanbiedingen of kortingen kunnen gebaseerd zijn op Kortingsbonnen.

Indien de voorwaarden die van toepassing zijn op Kortingsbonnen niet worden nagekomen, heeft de Verkoper het recht te weigeren zijn contractuele verplichtingen na te komen en behoudt deze zich uitdrukkelijk het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen om zijn rechten en belangen te beschermen.

Niettegenstaande de onderstaande bepalingen, prevaleren altijd aanvullende of afwijkende regels die van toepassing zijn op het gebruik van de Kortingsbon op de bijbehorende informatiepagina of op de Kortingsbon zelf.

Tenzij anders wordt aangegeven, zijn deze regels van toepassing op het gebruik van Kortingsbonnen:

 • Elke Kortingsbon is alleen geldig wanneer deze wordt gebruikt op de manier en binnen de op de website en/of de Kortingsbon aangegeven termijn;
 • Een Kortingsbon mag slechts in zijn geheel worden toegepast op het moment van aankoop - gedeeltelijk gebruik is niet toegestaan;
 • Tenzij anders aangegeven, mogen kortingsbonnen voor eenmalig gebruik slechts één keer per aankoop worden gebruikt en kunnen daarom slechts één keer worden ingezet, zelfs in gevallen waarbij aankopen op termijnbedragen zijn gebaseerd;
 • Een Kortingsbon kan niet cumulatief worden toegepast;
 • De Kortingsbon kan uitsluitend worden ingewisseld binnen de in de aanbieding aangegeven termijn. Na deze termijn vervalt de Kortingsbon automatisch, waardoor elke mogelijkheid voor de Gebruiker om aanspraak te maken op de bijbehorende rechten, waaronder uitbetaling, wordt uitgesloten;
 • De Gebruiker heeft geen recht op enige credit/terugbetaling/compensatie als er een verschil is tussen de waarde van de Kortingsbon en de verzilverde waarde;
 • De Kortingsbon is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Reproductie, namaak en commerciële handel van de Kortingsbon is ten strengste verboden, evenals illegale activiteiten met betrekking tot de aankoop en/of het gebruik van de Kortingsbon.

Betalingsmethoden

Informatie met betrekking tot aanvaarde betalingsmethoden wordt tijdens het aankoopproces aangegeven.

Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk slechts beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of toeslagen. In deze gevallen kunt u informatie hierover vinden in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.

Fitr beheert rechtstreeks de betalingsmethoden waarbij dit is aangegeven. In dat geval verzamelt en bewaart Fitr de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen die hiermee verband houden. Voor meer informatie over de gegevensverwerking en de rechten van de Gebruiker ten aanzien van hun gegevens, kan de Gebruiker het privacybeleid van deze Applicatie raadplegen.

Andere betalingsmethoden, indien daarvan sprake is, worden onafhankelijk aangeboden door diensten van derden. In die gevallen verzamelt deze Applicatie geen betalingsinformatie - zoals creditcardgegevens - maar ontvangt slechts een kennisgeving van de betreffende externe nadat de betaling is voltooid.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt, is Fitr niet verplicht om de bestelling te uit te voeren. Als een betaling mislukt of wordt geweigerd, behoudt Fitr zich het recht voor om alle hieraan gerelateerde kosten of schadevergoedingen van de Gebruiker te vorderen.

Betaling van de prijs in termijnen

De aankoopprijs kan in twee of meer termijnen worden betaald, binnen de termijnen die worden aangegeven in deze Applicatie of anderszins worden meegedeeld door Fitr.
Specifieke Producten kunnen van dit betalingsmodel zijn uitgesloten.
Als de gebruiker een van de betalingstermijnen overschrijdt, wordt het gehele openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar.

Virtuele Valuta voor exclusief gebruik binnen deze Applicatie

Voor bepaalde betalingen in deze Applicatie kan gebruik worden gemaakt van Virtuele Valuta. Tenzij anders vermeld kan de Virtuele Valuta niet tegen traditionele valuta, andere open digitale valuta, goederen of andere waarden worden verhandeld, geruild of ingewisseld.

Door Virtuele Valuta te kopen, erkennen en begrijpen Gebruikers dat deze slechts binnen deze Applicatie mag worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor Fitr uitdrukkelijk in het kader van zijn diensten uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Gebruikers erkennen ook en stemmen ermee in dat ze geen Virtuele Valuta buiten de Dienst kunnen overdragen, kopen, verkopen of ruilen.

Dienovereenkomstig mogen Gebruikers geen Virtuele Valuta voor geld in sublicentie geven, verhandelen, verkopen of proberen te verkopen, of Virtuele Valuta ruilen voor waarde van welke aard dan ook buiten het specifieke aanbod van Fitrvia deze Applicatie. Dit verboden gebruik of transactie wordt als nietig beschouwd en kan leiden tot gerechtelijke stappen tegen de Gebruiker.

In geval van overeenkomst- of accountbeëindiging om welke reden dan ook die te wijten is aan de Gebruiker, wordt alle ongebruikte Virtuele Valuta verbeurd en wordt geen terugbetaling gedaan.

Toestemming voor toekomstige PayPal-betalingen

Als Gebruikers de PayPal-functie voor het machtigen van toekomstige aankopen inschakelen, slaat deze Applicatie een identificatiecode op die is gekoppeld aan de PayPal-account van de Gebruiker. Hiermee wordt deze Applicatie gemachtigd om betalingen voor toekomstige aankopen of terugkerende termijnen van eerdere aankopen automatisch te verwerken.

Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met Fitr of door de gebruikersinstellingen van PayPal te wijzigen.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van gebruiksrechten

Gebruikers verwerven pas gebruiksrechten voor het gekochte Product nadat de volledige aankoopprijs door Fitr is ontvangen.

Contractueel annuleringsrecht

Fitr of Verkoper verleent Gebruikers een contractueel recht om binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst de koop te annuleren onder de voorwaarden die worden beschreven in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.

Levering

Uitvoering van diensten

De gekochte dienst wordt uitgevoerd of beschikbaar gesteld binnen de in deze Applicatie aangegeven periode of als gemeld vóór het plaatsen van de bestelling.

Looptijd van de overeenkomst

Abonnementen

Met abonnementen kunnen Gebruikers een Product voortdurend of regelmatig ontvangen. Informatie over het type abonnement en beëindiging vindt u hieronder.

Abonnementen voor bepaalde tijd

Betaalde abonnementen voor bepaalde tijd beginnen op de dag dat de betaling door Fitr is ontvangen voor de door de Gebruiker gekozen of andere tijdens het aankoopproces aangegeven abonnementsperiode.

Na afloop van de abonnementsperiode is het Product niet langer toegankelijk.

Automatische voortzetting van abonnementen voor bepaalde tijd

Aan het einde van de eerste abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij de Gebruiker opzegt voordat deze periode afloopt.

De bij voortzetting verschuldigde abonnementskosten worden in rekening gebracht via de betalingsmethode waarmee de Gebruiker de aankoop heeft gedaan.

Hierna wordt het abonnement voor onbepaalde tijd voortgezet en is het maandelijks opzegbaar.

De Gebruiker ontvangt op een redelijke termijn vooraf een herinnering van de aanstaande voortzetting voor onbepaalde tijd waarin de procedure wordt beschreven die moet worden gevolgd om daarna de automatische voortzetting te annuleren of het abonnement te beëindigen.

Beëindiging

Voortgezette abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd altijd door een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging aan Fitr te sturen met behulp van de contactgegevens in dit document, of - indien van toepassing - met behulp van de betreffende bedieningselementen in deze Applicatie.

Als de opzegging door Fitr uiterlijk aan het einde van de lopende maand wordt ontvangen, verloopt het abonnement aan het einde van die maand.

Rechten van de Gebruiker

Recht van herroeping

Tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker het recht hebben om de overeenkomst binnen de hieronder aangegeven periode (meestal 14 dagen), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te herroepen. Gebruikers kunnen meer te weten komen over de herroepingsvoorwaarden in dit onderdeel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten met Fitr. Het kan echter van toepassing zijn op overeenkomsten die met Verkopers worden gesloten.
Indien van toepassing, zijn op het recht op herroeping van overeenkomsten via deze Applicatie met Verkopers de voorwaarden en bepalingen van toepassing die door de Verkoper in deze Applicatie worden aangegeven.

Garanties

Geld-terug-garantie voor diensten

Onverminderd de toepasselijke wettelijke rechten, verleent Fitr Gebruikers het recht om de aankoop van een dienst waarmee ze niet tevreden zijn te annuleren en terugbetaling te verkrijgen binnen 15 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.
Fitr betaalt de prijs van het gekochte Product terug met dezelfde betalingsmethode als de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te maken, moeten Gebruikers een ondubbelzinnige kennisgeving aan Fitr sturen. Hoewel een motivatie niet vereist is, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om de reden op te geven voor hun aanspraak op de geld-terug-garantie.
Na ontvangst van de kennisgeving zal Fitr controleren of aan alle voorwaarden voor de geld-terug-garantie is voldaan en, indien dit het geval is, de aankoopprijs terugbetalen. In dat geval hebben Gebruikers daarna geen toegang meer tot de gekochte dienst.

Het bovenstaande heeft geen invloed op de rechten van de Gebruikers om kosteloos verhaal te zoeken in geval van non-conformiteit van het Product volgens de toepasselijke wetgeving.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen met Gebruikers, is de aansprakelijkheid van Fitr voor schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst uitgesloten, beperkt en/of beperkt tot het maximum dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Vrijwaring en schadeloosstelling

De Gebruiker stemt ermee in om Fitr en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers te vrijwaren van/tegen elke vordering of eis, waaronder advocatenhonoraria en -kosten, van een derde als gevolg van of in verband met enige verwijtbare schending van deze Voorwaarden, rechten van derden of wettelijke bepalingen door de Gebruiker in verband met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers voor zover dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Het bovenstaande is ook van toepassing op alle vorderingen die door derden (waaronder klanten van Fitr) tegen Fitr worden ingesteld met betrekking tot Digitale Producten die door de Gebruiker zijn geleverd, zoals bijvoorbeeld conformiteitsclaims.

Beperking van aansprakelijkheid voor activiteiten van Gebruikers in deze Applicatie

Gebruikers aanvaarden dat Fitr de Gebruikers slechts de technische infrastructuur en functies biedt die zijn opgenomen in deze Applicatie.

Er is geen sprake van bemiddeling, modereren, promotie of tussenkomst van interacties, overeenkomsten of transacties tussen Gebruikers door Fitr en deze is daarom niet aansprakelijk voor de interacties tussen Gebruikers, met inbegrip van de nakoming van verplichtingen van Gebruikers.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebben Gebruikers geen recht op schadevergoeding jegens Fitr (of een natuurlijke of rechtspersoon die namens hem handelt).

Dit is niet van toepassing op schade voortvloeiend uit dodelijk letsel, gezondheidsschade of schade aan de lichamelijke integriteit, schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting, zoals een verplichting die strikt noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken, en/of schade die voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid, voor zover deze Applicatie passend en correct door de Gebruiker is gebruikt.

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of de schade dodelijk letsel betreft, de gezondheid of lichamelijke integriteit aantast, is Fitr uitsluitend aansprakelijk voor de omvang van de typische en voorzienbare schade op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.

In het bijzonder is Fitr binnen de hierboven genoemde grenzen niet aansprakelijk voor:

 • verliezen die niet rechtstreeks voortvloeien uit niet-nakoming van de Voorwaarden door Fitr;
 • verlies van zakelijke kansen en andere, ook onrechtstreekse, verliezen die de Gebruiker kan lijden (zoals, maar niet beperkt tot, handelsverliezen, verlies van opbrengsten, inkomstenderving, winstderving of verlies van verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, enz.);
 • schade of verlies als gevolg van onderbrekingen of storingen van deze Applicatie als gevolg van overmacht of door onvoorziene en niet te voorziene gebeurtenissen en in ieder geval onafhankelijk van de wil en buiten de invloedssfeer van Fitr, waaronder defecten of storingen van telefoon- of elektrische lijnen, het internet en/of andere transmissiemiddelen, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurrampen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten of toepassingen van derden;
 • enige schade, nadeel of verlies als gevolg van virussen of andere malware in of in verband met downloadbare bestanden van internet of via deze Applicatie. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nemen van voldoende beveiligingsmaatregelen, zoals antivirussoftware en firewalls, om een dergelijke infectie of aanval te voorkomen en voor het beveiligen van back-ups van alle gegevens of informatie die wordt uitgewisseld via of geüpload naar deze Applicatie.

Onverminderd het bovenstaande, is de volgende beperking van toepassing op alle Gebruikers die geen Consumenten zijn:

In elk geval van aansprakelijkheid kan de schadevergoeding niet hoger zijn dan de totale betalingen die door Fitr van de Gebruiker op basis van de overeenkomst zijn of zouden worden ontvangen gedurende een periode van 12 maanden of de looptijd van de Overeenkomst, indien deze korter is.

Algemene bepalingen

Geen afstand van recht

Het feit dat Fitr nalaat enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of de betreffende bepaling. Geen enkele verklaring van afstand van recht wordt beschouwd als een verdere of voortgezette verklaring van afstand van recht ten aanzien van de betreffende of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt Fitr zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste wijze op de hoogte worden gesteld.

Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving kan Fitr ook besluiten om de Dienst op te schorten of volledig stop te zetten. Als de Dienst wordt stopgezet, werkt Fitr samen met Gebruikers zodat zij hun Persoonsgegevens of informatie kunnen intrekken en respecteert Fitr de rechten van Gebruikers met betrekking tot voortgezet gebruik van het product en/of compensatie, zoals bepaald in toepasselijk recht.

Bovendien kan de Dienst niet beschikbaar zijn door redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van Fitr liggen, zoals gevallen van overmacht (waaronder infrastructurele storingen of black-outs enz.).

Fitr stelt de Gebruiker minimaal 7 dagen van te voren op de hoogte, indien mogelijk.

Wederverkoop van de dienst

Het is Gebruikers niet toegestaan deze Applicatie en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Fitr, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Applicatie raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Applicatie het exclusieve eigendom van Fitr of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met deze Applicatie worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Fitr of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

Fitr behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt Fitr de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen.

Deze wijzigingen hebben slechts vanaf de datum van de kennisgeving invloed op de relatie met de Gebruiker.

Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst en kunnen ze de Overeenkomst beëindigen.

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van Fitr.

Indien wettelijk vereist, stelt Fitr de Gebruikers van tevoren op de hoogte van wanneer de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Fitr brengt de Gebruiker 7 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op de hoogte.

Overdracht van de overeenkomst

Fitr behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op gene enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van Fitr.

Contact

Alle communicatie in verband met deze Applicatie dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd of verklaard onder toepasselijk recht, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, spannen de partijen zich in om op minnelijke wijze afspraken te maken over geldige en afdwingbare bepalingen waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
In geval dit achterwege blijft, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of onder de toepasselijke wetgeving is aangegeven.
Onverminderd het bovenstaande, doet de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet, tenzij de afgescheiden bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig was, of in gevallen waarin de overblijvende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbaar nadeel voor een van de partijen.

Leidende versie van deze Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden opgesteld en herzien in het Nederlands. Andere taalversies van deze Voorwaarden worden uitsluitend ter informatie aangeboden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies prevaleert altijd de oorspronkelijke versie.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing van de plaats waar Fitr is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document, waarbij collisieregels worden uitgesloten.

Voorrang van nationaal recht

Als de wet- en regelgeving van het land waar de Gebruiker zich bevindt echter voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, hebben dergelijke hogere normen voorrang, ongeacht het bovenstaande.

Rechtsgebied

De rechtbanken van de plaats waar Fitr is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden

Beslechting van geschillen

Minnelijke schikking

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan Fitr die deze in onderling overleg probeert op te lossen.

Hoewel Gebruikers altijd het recht behouden om juridische stappen te ondernemen, verzoeken we Gebruikers in geval van meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie of de Dienst, om eerst contact op te nemen met Fitr via de contactgegevens in dit document.

De gebruiker kan de klacht met een korte beschrijving en, indien van toepassing, de gegevens van de betreffende bestelling, aankoop of account versturen naar het e-mailadres van Fitr dat in dit document wordt vermeld.

Fitr behandelt de klacht zo snel mogelijk en ten minste binnen 2 dagen na ontvangst.

Minnelijke schikking van geschillen tussen Gebruikers

Gebruikers kunnen geschillen met andere Gebruikers die voortvloeien uit hun interactie via deze Applicatie voorleggen aan Fitr, die vervolgens zal proberen te bemiddelen in het conflict om onderling tot een oplossing te komen.Hoewel Gebruikers altijd het recht behouden om juridische stappen te ondernemen, verzoeken we Gebruikers in geval van meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie of de Dienst, om eerst contact op te nemen met Fitr via de contactgegevens in dit document.

Onlinegeschillenbeslechting voor Consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting (ODR) opgezet om een buitengerechtelijke methode voor het oplossen van geschillen in verband met en voortvloeiend uit online verkoop- en servicecontracten.
Elke Europese Consument kan via dit platform geschillen voorleggen die voortvloeien uit online gesloten overeenkomsten. Het platform is beschikbaar via deze link.